ತಾಜಾ - b'ಬಿಸಿ' ಸುದ್ದಿ

« »

: " ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸತು " ಉಚಿತ NewsLetterಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ MAIL ID ನೀಡಿ :

ಈ ತಾಣದಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಆಂಗ್ಲ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೆ ಆ ಶಬ್ದದ ಮೇಲೆ Double Click ಮಾಡಿ

e-ಪತ್ರಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತದ್ದು. ಲೇಖನ ಬರೆದು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ..

ನಿಮ್ಮ (ಕೃತಿಚೌರ್ಯವಲ್ಲದ)ಲೇಖನಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿ : spardharthi@gmail.com

ಗುಟುಕು ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ...

Oct 19, 2010

Newspaper ಪದಕೋಶ :: 08 :: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19, 2010


.


Silhouette
 1. A drawing consisting of the outline of something, especially a human profile, filled in with a solid color.
 2. An outline that appears dark against a light background.

Jeopardy

 1. Risk of loss or injury; peril or danger.
 2. Law. A defendant's risk or danger of conviction when put on trial.

Double Jeopardy

The act of putting a person through a second trial for an offense for which he or she has already been prosecuted or convicted.


Slam Dunk =

 1. Basketball. A dramatic forceful dunk shot.
 2. Slang. A forceful dramatic move: "I ask [him] whether the slam dunk of the indictment was a spontaneous or planned bit of theater" (Ron Rosenbaum).
{ ... how a basketball court got slam dunked ... }


Afterglow =

 1. The atmospheric glow that remains for a short time after sunset.
 2. The light emitted after removal of a source of energy, especially:
  1. The glow of an incandescent metal as it cools.
  2. The emission of light from a phosphor after removal of excitation.
 3. The comfortable feeling following a pleasant experience.
 4. A lingering impression of past glory or success.
{ ... the afterglow of commonwealth games ... }

Imminent =

About to occur; impending: in imminent danger.
{ ... amendment to child labour act imminent, says kharge ... }

Predicament

 1. A situation, especially an unpleasant, troublesome, or trying one, from which extrication is difficult.
 2. Logic. One of the basic states or classifications described by Aristotle into which all things can be placed; a category.
{ ... south asian predicament over NPT ... }
: ಪದಾರ್ಥಿ

No comments:

ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿ ತಂಡದ ಇತರೆ ಉಪಯುಕ್ತ Blog ಗಳು

ಸಂದರ್ಶಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ