ತಾಜಾ - b'ಬಿಸಿ' ಸುದ್ದಿ

« »

: " ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸತು " ಉಚಿತ NewsLetterಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ MAIL ID ನೀಡಿ :

ಈ ತಾಣದಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಆಂಗ್ಲ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೆ ಆ ಶಬ್ದದ ಮೇಲೆ Double Click ಮಾಡಿ

e-ಪತ್ರಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತದ್ದು. ಲೇಖನ ಬರೆದು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ..

ನಿಮ್ಮ (ಕೃತಿಚೌರ್ಯವಲ್ಲದ)ಲೇಖನಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿ : spardharthi@gmail.com

ಗುಟುಕು ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ...

Oct 18, 2010

Newspaper ಪದಕೋಶ :: 07 :: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18, 2010

Reconciliation =

 1. To reestablish a close relationship between.
 2. To settle or resolve.
 3. To bring (oneself) to accept: He finally reconciled himself to the change in management.
 4. To make compatible or consistent: reconcile my way of thinking with yours.

{ ... nearly 3 decades to provide for genuine ethnic reconciliation ... }


Ethnic
  1. Of, relating to, or characteristic of a sizable group of people sharing a common and distinctive racial, national, religious, linguistic, or cultural heritage.
  2. Being a member of a particular ethnic group, especially belonging to a national group by heritage or culture but residing outside its national boundaries: ethnic Hungarians living in northern Serbia.
 1. Relating to a people not Christian or Jewish.


{ ... nearly 3 decades to provide for genuine ethnic reconciliation ... }

Vignette =

 1. A decorative design placed at the beginning or end of a book or chapter of a book or along the border of a page.
 2. An unbordered picture, often a portrait, that shades off into the surrounding color at the edges.
  1. A short, usually descriptive literary sketch.
  2. A short scene or incident, as from a movie.

{ ... in afghanistan, vignettes of a falling policy ... }


Resumption = The act or an instance of resuming; a beginning again:

{ ... resumption of negotiations ... }






:  ಪದಾರ್ಥಿ

No comments:

ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿ ತಂಡದ ಇತರೆ ಉಪಯುಕ್ತ Blog ಗಳು

ಸಂದರ್ಶಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ