ತಾಜಾ - b'ಬಿಸಿ' ಸುದ್ದಿ

« »

: " ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸತು " ಉಚಿತ NewsLetterಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ MAIL ID ನೀಡಿ :

ಈ ತಾಣದಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಆಂಗ್ಲ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೆ ಆ ಶಬ್ದದ ಮೇಲೆ Double Click ಮಾಡಿ

e-ಪತ್ರಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತದ್ದು. ಲೇಖನ ಬರೆದು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ..

ನಿಮ್ಮ (ಕೃತಿಚೌರ್ಯವಲ್ಲದ)ಲೇಖನಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿ : spardharthi@gmail.com

ಗುಟುಕು ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ...

Mar 2, 2010

ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರ [ Geography ]

: ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ :

 


ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ :

 


1. 6th to 12th NCERT Books for Geography.
2. Certificate of Physical Geography - {  Goh Cheng Leong }
3. Physical Geography - { Savindra Singh }
4.Physical Geography - Made simple series - Rupa Publications
5. Economic & Commercial Geography - Made Simple Series - Rupa Publications.
6. Human and Economic Geography - { Leong & Norgan }
7. Human Geography - { Majid Hussain }
8. Geographical thoughts - { Majid Hussain }
9. Field Work - 11 th NCERT.
10. Cartography - { R.L. Singh }
11. Geography of India - { Gopal Singh }
12. Economic & Commercial Geography of India - { C.B. Memoria }
13. Orient longman - Atlas.
14. TTK - Atlas
15. Dictionary of Geography - Penguin
16. Spectrum guide for Geography.
17. Siddhartha - Preliminary Question Bank.
18. Geography Guide - Narmadeshwar Prasad.
19. Brilliants

 

ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ :

 
ಪತ್ರಿಕೆ - I
 • Physical geography - Savinder Singh
 • The Earth's dynamic surface - K. Sidhartha
 • Physical geography - Strahler & Strahler
 • Climatology - D.S. Lal
 • Physical geography made simple - Rupa
 • Oceanography - Sharma & Vital
 • Biogeography - Savinder Singh
 • Evolution of geographical thoughts - Majid Hussain and Adhikari
 • Economic geography - K. Sidhartha
 • Economic and social geography made simple - Rupa
 • Urban geography - K. Sidhartha
 • Human geography - Majid Hussain
 • Geography of population - R.C. Chandra
 • Regional Planning in India - hand & Puri
 • Political geography - Dixit
ಪತ್ರಿಕೆ - II
 • Physical environment - NCERT
 • NCERT Class XII
 • India: Physical aspects - K Sidhartha
 • Geography of India - Mamoria
 • Agricultural geography - Majid Hussain
 • Agricultural problems in India - Sadhu and Singh
 • Economic & Commercial geography of India - Mamoria
 • India's urbanisation and urban systems - R. Ramachandran
 • Regional planning in India - Chand and Puri
 • Political geography - Dixit
 • India: political aspects - K. Sidhartha


: ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ಪರಾಮರ್ಶನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪಟ್ಟಿ :PHYSICAL GEOGRAPHY
 
 • NCERT Vol -1
 • Physical Geography - Bunnett
 • Certificate physical and human geography - Goh, Cheng Leong
 • Physical Geography made simple

HUMAN AND ECONOMIC GEOGRAPHY
 
 • Human and Economic Geography - NCERT
 • Economic Geography, Economic and Social Geography made simple
 • Penguim masters studies on geography
 • The Cultural Landscape - Rubeistein
 
INDIAN GEOGRAPHY
 
 • Indian geography - Rammorthy Gopalakrishnan
 • Physical geography of India - S.M. Mathur
 • General geography - NCERT
 • Mineral of India - NBT (Wadia)
 • Resources and regional development - NCERT
 • Catography - R.L. Singh
 • World regional geography - Fellnan
 • Work book - K. Siddhartha and S. Mukherjee
 • Question Bank - Surendra Singh, 1000
 • Geography quiz - Muthiah 

ಬದಲಾಗಿರುವ ಪಠ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ( Geomorphology ) ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳು


[ Geomorphology ] 

The Earth's Dynamic Surface - By K. Siddhartha
Geomorphology - By Bloom
Geomorphology - By Sparks
Economic Geology - By Shackleton
Environmental Geology - By Valdiya
 
ಹವಾಮಾನ ಶಾಸ್ತ್ರ [ Climatology ]

Atmosphere Weather and Climate - By K. Siddhartha
Climate History and Modem Man - By Chorley
Science and Wonders of Atmosphere – By Gedzelman
Bio & Environmental Geog. Biosphere A Geography of Life - By Dr. Thomas and K. Siddhartha
Environmental Geology -ByValdiya
Living in the Environment - By Miller
Settlement Geography- Cities Urbanization and Urban System - By K. Siddhartha & S. Mukherjee
Urban Geography - By Herbert Thomas
Indian Industrial Geography Indian industry a geographical perspective - By S. Mukherjee and K. Siddhartha
Indian Economy - By Uma Kapila
General Reading environmental concerns and strategies - By T. N. Khoshoo
Development Indicators -Oxford University Press.
Environmental Hazards - published by Ministry of Environment and forest..

No comments:

ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿ ತಂಡದ ಇತರೆ ಉಪಯುಕ್ತ Blog ಗಳು

ಸಂದರ್ಶಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ