ತಾಜಾ - b'ಬಿಸಿ' ಸುದ್ದಿ

« »

: " ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸತು " ಉಚಿತ NewsLetterಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ MAIL ID ನೀಡಿ :

ಈ ತಾಣದಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಆಂಗ್ಲ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೆ ಆ ಶಬ್ದದ ಮೇಲೆ Double Click ಮಾಡಿ

e-ಪತ್ರಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತದ್ದು. ಲೇಖನ ಬರೆದು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ..

ನಿಮ್ಮ (ಕೃತಿಚೌರ್ಯವಲ್ಲದ)ಲೇಖನಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿ : spardharthi@gmail.com

ಗುಟುಕು ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ...

Sep 3, 2011

ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆ ಪರೀಕ್ಷೆ - ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜ್ಞಾನ
ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್  ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆ  ಪರೀಕ್ಷೆ - ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜ್ಞಾನ - 16/01/ 2011

{ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ : 06 }

( ಪಿ.ಡಿ.ಓ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜ್ಞಾನ ಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ )


 • You can keep your personal files/folders in — My Documents
 • The primary purpose of software is to turn data into — Information
 • A directory within a directory is called — Sub Directory
 • A compiler translates a program written in a high-level language into — Machine language
 • When you turn on the computer, the boot routine will perform this test — Disk drive test
 • A ……is a unique name that you give to a file of information — filename extension
 • Hardware includes — all devices involved in processing information including the central processing unit, memory and storage
 • A ……… contains specific rules and words that express the logical steps of an algorithm — programming language
 • All the deleted files go to — Recycle Bin
 • The simultaneous processing of two or more programs by multiple processors is — Multiprocessing
 • The secret code that restricts entry to some programs — Password
 • Computers use the ……… number system to store data and perform calculations — binary
 • The main function of the ALU is to — Perform arithmetic and logical operations
 • ……is the process of carrying out commands — Executing
 • Softcopy is the intangible output, so then what is hardcopy ? — The printed output
 • A(n) ……… is a program that makes the computer easier to use — utility
 • A complete electronic circuit with transistors and other electronic components on a small silicon chip is called a(n) — Integrated circuit
 • Computer systems are comprised of — Hardware, software, procedures, networks and people
 • An error in a computer program — Bug
 • What is output ? — What the processor gives to the user
 • The person who writes and tests computer programs is called a — programmer
 • A set of instructions telling the computer what to do is called — program
 • What menu is selected to print ? — File
 • What is backup ? — Protecting data by copying it from the original source to a different destination
 • The term bit is short for — Binary digit

( ... ಮುಂದುವರಿಯುವುದು ): ಉತ್ತರಚೋರ

No comments:

ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿ ತಂಡದ ಇತರೆ ಉಪಯುಕ್ತ Blog ಗಳು

ಸಂದರ್ಶಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ