ತಾಜಾ - b'ಬಿಸಿ' ಸುದ್ದಿ

« »

: " ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸತು " ಉಚಿತ NewsLetterಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ MAIL ID ನೀಡಿ :

ಈ ತಾಣದಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಆಂಗ್ಲ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೆ ಆ ಶಬ್ದದ ಮೇಲೆ Double Click ಮಾಡಿ

e-ಪತ್ರಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತದ್ದು. ಲೇಖನ ಬರೆದು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ..

ನಿಮ್ಮ (ಕೃತಿಚೌರ್ಯವಲ್ಲದ)ಲೇಖನಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿ : spardharthi@gmail.com

ಗುಟುಕು ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ...

Oct 11, 2010

Newspaper ಪದಕೋಶ :: 06 :: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11, 2010

Vitiate =
 1. To reduce the value or impair the quality of.
 2. To corrupt morally; debase.
 3. To make ineffective; invalidate.

{ ... results obtained by vitiated proceedings will not be acceptable, says governor ... }


Tantamount = Equivalent in effect or value

{ ... the governor's letter was tantamount to serious interference with the discharge of the functions of the speaker ... }


Chaste =
 1. Morally pure in thought or conduct; decent and modest.
  1. Not having experienced sexual intercourse; virginal.
  2. Abstaining from unlawful sexual intercourse.
  3. Abstaining from all sexual intercourse; celibate.
 2. Pure or simple in design or style; austere.
{ ... gulzar goes for chaste urdu ... }


Kayo =
 1. Sports. To knock out.
 2. Slang. To put out of commission.
{ ... vijender kayoes elias ... }


Avert =
 1. To turn away
 2. To ward off (something about to happen); prevent
{ ... averting  currency crisis by consensus ... }
 

: ಪದಾರ್ಥಿ.

2 comments:

Blogger said...

+$3,624 profit last week!

Get 5 Star verified winning picks on NFL, NBA, MLB and NHL + Anti-Vegas Smart Money Signals!!!

Blogger said...

eToro is the most recommended forex broker for beginner and professional traders.

ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿ ತಂಡದ ಇತರೆ ಉಪಯುಕ್ತ Blog ಗಳು

ಸಂದರ್ಶಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ