ತಾಜಾ - b'ಬಿಸಿ' ಸುದ್ದಿ

« »

: " ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸತು " ಉಚಿತ NewsLetterಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ MAIL ID ನೀಡಿ :

ಈ ತಾಣದಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಆಂಗ್ಲ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೆ ಆ ಶಬ್ದದ ಮೇಲೆ Double Click ಮಾಡಿ

e-ಪತ್ರಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತದ್ದು. ಲೇಖನ ಬರೆದು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ..

ನಿಮ್ಮ (ಕೃತಿಚೌರ್ಯವಲ್ಲದ)ಲೇಖನಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿ : spardharthi@gmail.com

ಗುಟುಕು ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ...

Sep 5, 2010

Newspaper ಪದಕೋಶ :: 01 :: ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 5, 2010


.


Vet = to examine
{ ... kajol said that she likes to vet the script before accepting it ... }


Sabbatical = recurring period of rest
{ ... kajol plans to take a longer sabbatical ... }


Indifferent = having / showing no interest
{ ... dying for indifference ... }


Facade = the front part of a building ; the front part of anything used figuratively with implications of an imposing appearance concealing inferior
{ ... the wrecked facade of a jewellery shop in christchurch ... }


Mentor x Protege


Protege = a person guided and helped
{ ... under the pygmalion effect article ... }


Clampdown = to become more strict (with)
{ ... immigrant clampdown decried ... }


Decry = to speak out against strongly & openly
{ ... immigrant clampdown decried ... }


Solidarity = combination or agreement of all elements or individuals as of a group
{ ... this country, which had sought to show solidarity with islamic groups ... }


Threshold = the entrance or beginning point of something
{ ... crossing the threshold ... }
 
: ಪದಾರ್ಥಿ

No comments:

ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿ ತಂಡದ ಇತರೆ ಉಪಯುಕ್ತ Blog ಗಳು

ಸಂದರ್ಶಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ