ತಾಜಾ - b'ಬಿಸಿ' ಸುದ್ದಿ

« »

: " ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸತು " ಉಚಿತ NewsLetterಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ MAIL ID ನೀಡಿ :

ಈ ತಾಣದಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಆಂಗ್ಲ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೆ ಆ ಶಬ್ದದ ಮೇಲೆ Double Click ಮಾಡಿ

e-ಪತ್ರಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತದ್ದು. ಲೇಖನ ಬರೆದು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ..

ನಿಮ್ಮ (ಕೃತಿಚೌರ್ಯವಲ್ಲದ)ಲೇಖನಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿ : spardharthi@gmail.com

ಗುಟುಕು ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ...

May 20, 2010

ಸಂವತ್ಸರಗಳು : ಮಾಸಗಳು : ತಿಥಿಗಳು : ನಕ್ಷತ್ರಗಳು


ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ನಾವಿಂದು ವರ್ಷದ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತೆ ಅಂದು ಸಂವತ್ಸರಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರ ವಿಂಗಡನೆಯಷ್ಟು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ನಮ್ಮದಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಹೆಸರುಗಳು ಮತ್ತವುಗಳ ಒಳಗೆಯೇ ವಿಂಗಡಿಸಿರುವ ಮಾಸ / ತಿಥಿ / ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಕಲ್ಪನೆ ಅವರ ಅಸೀಮ ಬುದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರ ಬುದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿಯ ಕೂಸಾಗಿರುವ ಈ ಕಲ್ಪನೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ , ಓದಿಕೊಳ್ಳಿ :


60 ಸಂವತ್ಸರಗಳು

ಸಂವತ್ಸರಗಳನ್ನ ಗುರು ಗ್ರಹ ಸೂರ್ಯನನ್ನ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಗಕಲು ತೆಗೆಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯವಾದ 12 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಸಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂಥ 5 ... ಸೇರಿ 60 ವರ್ಷಗಳಾಗುತ್ತದೆ. 
ಜೊತೆಗೆ ಮೊದಲ 20 ಸಂವತ್ಸರಗಳನ್ನ  ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ತದನಂತರದ 20ನ್ನ ವಿಷ್ಣುವಿಗೂ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ 20ನ್ನ ಶಿವನಿಗೂ ಆದ್ಯರ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
" 60 ಸಂವತ್ಸರಗಳು, ಶಾಪಗ್ರಸ್ತ ನಾರದನ ಮಕ್ಕಳು " - ಎಂದೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ.

प्र्भवो विभव शुक्लः प्रमोदूत प्रजपतिः
आन्गिरः शीमुखो भावो युवो धातुस्तथेश्वरः
बहुधान्यः प्रमाथीचविक्रमो विशुवत्सरः
चित्रभनुः स्‍वाभानुस्चा तारणः पार्थिवो व्ययः
सर्वजित्सर्वधरीच विरोधी विक्रुतिः खरः
नन्दनो विजयश्चैवा जयो मन्मथ दूर्मुखौ
हे विलम्बी विलम्बिश्च विकारी शार्वरी प्लवः
शुभाकऋतु शोभक्रुतु क्रोधी विश्वावसु पराभवौ
प्मवन्गः कीलकः सौम्यः साधारण विरोधिक्रुतु
परीधावी प्रमादीचः आनन्दो राक्शसो नलः
पिन्गलः काल्युकिश्च सिद्धार्थि रौद्र दुर्मति
दुन्दुभिः रुधिरोद्गारी रक्ताक्शी क्रोधनोक्षयः
[ 60 ಸಂವತ್ಸರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸುವ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕ ]


  1. ಪ್ರಭವ
  2. ವಿಭವ
  3. ಶುಕ್ಲ
  4. ಪ್ರಮೋದ
  5. ಪ್ರಜೋತ್ಪತ್ತಿ
  6. ಆಂಗೀರಸ
  7. ಶ್ರೀಮುಖ
  8. ಭಾವ
  9. ಯುವ
10. ಧಾತ್ರಿ
11. ಈಶ್ವರ
12. ಬಹುಧಾನ್ಯ
13. ಪ್ರಮಾಧಿ
14. ವಿಕ್ರಮ
15. ವರುಷ/ವೃಷ
16. ಚಿತ್ರಭಾನು
17. ಸ್ವಭಾನು
18. ತಾರಣ
19. ಪಾರ್ಥಿವ
20. ವ್ಯಯ
21. ಸರ್ವಜಿತ್
22. ಸರ್ವಧಾರಿ
23. ವಿರೋಧಿ
24. ವಿಕೃತ
25. ಖರ
26. ನಂದನ
27. ವಿಜಯ
28. ಜಯ
29. ಮನ್ಮಥ
30. ದುರ್ಮುಖ
31. ಹೇವಿಳಂಬಿ
32. ವಿಳಂಬಿ
33. ವಿಕಾರಿ
34. ಶಾರ್ವರಿ
35. ಪ್ಲವ
36. ಶುಭಕೃತ
37. ಶೋಭಾಕೃತ
38. ಕ್ರೋಧಿ
39. ವಿಶ್ವಾವಸು
40. ಪರಾಭವ
41. ಪ್ಲವಂಗ
42. ಕೀಲಕ
43. ಸೌಮ್ಯ
44. ಸಾಧಾರಣ
45. ವಿರೋಧಿಕೃತ
46. ಪರಿಧಾವಿ
47. ಪ್ರಮಾಧಿ
48. ಆನಂದ
49. ರಾಕ್ಷಸ
50. ನಳ
51. ಪಿಂಗಳ
52. ಕಾಳಯುಕ್ತಿ
53. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಿ
54. ರುದ್ರ
55. ದುರ್ಮತಿ
56. ದುಂದುಭಿ
57. ರುದಿರೋದ್ಗಾರಿ
58. ರಕ್ತಾಕ್ಷಿ
59. ಕ್ರೋಧನ
60. ಅಕ್ಷಯ


ಮಾಸಗಳುನಕ್ಷತ್ರಗಳು


ತಿಥಿಗಳುNo comments:

ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿ ತಂಡದ ಇತರೆ ಉಪಯುಕ್ತ Blog ಗಳು

ಸಂದರ್ಶಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ