ತಾಜಾ - b'ಬಿಸಿ' ಸುದ್ದಿ

« »

: " ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸತು " ಉಚಿತ NewsLetterಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ MAIL ID ನೀಡಿ :

ಈ ತಾಣದಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಆಂಗ್ಲ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೆ ಆ ಶಬ್ದದ ಮೇಲೆ Double Click ಮಾಡಿ

e-ಪತ್ರಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತದ್ದು. ಲೇಖನ ಬರೆದು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ..

ನಿಮ್ಮ (ಕೃತಿಚೌರ್ಯವಲ್ಲದ)ಲೇಖನಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿ : spardharthi@gmail.com

ಗುಟುಕು ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ...

Jan 1, 2010

ದಿನಾಚರಣೆಗಳು :: ಈ ದಿನದ ವಿಶೇಷ :: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ

.
ಜನವರಿ
ಜನವರಿ 1ಜನವರಿ 2ಜನವರಿ 3ಜನವರಿ 4ಜನವರಿ 5ಜನವರಿ 6ಜನವರಿ 7ಜನವರಿ 8ಜನವರಿ 9ಜನವರಿ 10ಜನವರಿ 11ಜನವರಿ 12

 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯುವ ದಿನ ( ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಜಯಂತಿ )


ಜನವರಿ 13ಜನವರಿ 14ಜನವರಿ 15

 • ಭೂಸೇನಾ ದಿನ


ಜನವರಿ 16ಜನವರಿ 17ಜನವರಿ 18ಜನವರಿ 19ಜನವರಿ 20ಜನವರಿ 21ಜನವರಿ 22ಜನವರಿ 23ಜನವರಿ 24

 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆಣ್ಣುಮಗು ದಿನಾಚರಣೆ ( National Girl Child Day )

ಜನವರಿ 25ಜನವರಿ 26

 • ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ

ಜನವರಿ 27ಜನವರಿ 28ಜನವರಿ 29ಜನವರಿ 30

 • ಹುತಾತ್ಮರ ದಿನಾಚರಣೆ


ಜನವರಿ 31

ಫೆಬ್ರುವರಿ
ಫೆಬ್ರುವರಿ 1ಫೆಬ್ರುವರಿ 2ಫೆಬ್ರುವರಿ 3ಫೆಬ್ರುವರಿ 4ಫೆಬ್ರುವರಿ 5ಫೆಬ್ರುವರಿ 6ಫೆಬ್ರುವರಿ 7ಫೆಬ್ರುವರಿ 8ಫೆಬ್ರುವರಿ 9ಫೆಬ್ರುವರಿ 10ಫೆಬ್ರುವರಿ 11ಫೆಬ್ರುವರಿ 12ಫೆಬ್ರುವರಿ 13ಫೆಬ್ರುವರಿ 14ಫೆಬ್ರುವರಿ 15ಫೆಬ್ರುವರಿ 16ಫೆಬ್ರುವರಿ 17ಫೆಬ್ರುವರಿ 18ಫೆಬ್ರುವರಿ 19ಫೆಬ್ರುವರಿ 20ಫೆಬ್ರುವರಿ 21ಫೆಬ್ರುವರಿ 22ಫೆಬ್ರುವರಿ 23ಫೆಬ್ರುವರಿ 24

 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಬಕಾರಿ ದಿನ

ಫೆಬ್ರುವರಿ 25ಫೆಬ್ರುವರಿ 26ಫೆಬ್ರುವರಿ 27ಫೆಬ್ರುವರಿ 28

 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ದಿನಾಚರಣೆ

ಫೆಬ್ರುವರಿ 29

ಮಾರ್ಚ್
ಮಾರ್ಚ್ 1ಮಾರ್ಚ್ 2ಮಾರ್ಚ್ 3ಮಾರ್ಚ್ 4ಮಾರ್ಚ್ 5ಮಾರ್ಚ್ 6ಮಾರ್ಚ್ 7ಮಾರ್ಚ್ 8ಮಾರ್ಚ್ 9ಮಾರ್ಚ್ 10ಮಾರ್ಚ್ 11ಮಾರ್ಚ್ 12ಮಾರ್ಚ್ 13ಮಾರ್ಚ್ 14ಮಾರ್ಚ್ 15ಮಾರ್ಚ್ 16ಮಾರ್ಚ್ 17ಮಾರ್ಚ್ 18ಮಾರ್ಚ್ 19ಮಾರ್ಚ್ 20ಮಾರ್ಚ್ 21ಮಾರ್ಚ್ 22ಮಾರ್ಚ್ 23ಮಾರ್ಚ್ 24ಮಾರ್ಚ್ 25ಮಾರ್ಚ್ 26ಮಾರ್ಚ್ 27ಮಾರ್ಚ್ 28ಮಾರ್ಚ್ 29ಮಾರ್ಚ್ 30ಮಾರ್ಚ್ 31

ಏಪ್ರಿಲ್ಏಪ್ರಿಲ್ 1ಏಪ್ರಿಲ್ 2ಏಪ್ರಿಲ್ 3ಏಪ್ರಿಲ್ 4ಏಪ್ರಿಲ್ 5ಏಪ್ರಿಲ್ 6ಏಪ್ರಿಲ್ 7ಏಪ್ರಿಲ್ 8ಏಪ್ರಿಲ್ 9ಏಪ್ರಿಲ್ 10ಏಪ್ರಿಲ್ 11
ಏಪ್ರಿಲ್ 12ಏಪ್ರಿಲ್ 13ಏಪ್ರಿಲ್ 14ಏಪ್ರಿಲ್ 15ಏಪ್ರಿಲ್ 16ಏಪ್ರಿಲ್ 17ಏಪ್ರಿಲ್ 18ಏಪ್ರಿಲ್ 19ಏಪ್ರಿಲ್ 20ಏಪ್ರಿಲ್ 21ಏಪ್ರಿಲ್ 22ಏಪ್ರಿಲ್ 23ಏಪ್ರಿಲ್ 24ಏಪ್ರಿಲ್ 25ಏಪ್ರಿಲ್ 26ಏಪ್ರಿಲ್ 27ಏಪ್ರಿಲ್ 28ಏಪ್ರಿಲ್ 29ಏಪ್ರಿಲ್ 30

ಮೇಮೇ 1ಮೇ 2ಮೇ 3ಮೇ 4ಮೇ 5ಮೇ 6ಮೇ 7ಮೇ 8ಮೇ 9ಮೇ 10ಮೇ 11

 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದಿನಾಚರಣೆ

ಮೇ 12ಮೇ 13ಮೇ 14ಮೇ 15ಮೇ 16ಮೇ 17ಮೇ 18ಮೇ 19ಮೇ 20ಮೇ 21ಮೇ 22ಮೇ 23ಮೇ 24ಮೇ 25ಮೇ 26ಮೇ 27ಮೇ 28ಮೇ 29ಮೇ 30ಮೇ 31

ಜೂನ್
ಜೂನ್ 1ಜೂನ್ 2ಜೂನ್ 3ಜೂನ್ 4ಜೂನ್ 5ಜೂನ್ 6ಜೂನ್ 7ಜೂನ್ 8ಜೂನ್ 9ಜೂನ್ 10ಜೂನ್ 11ಜೂನ್ 12ಜೂನ್ 13ಜೂನ್ 14ಜೂನ್ 15ಜೂನ್ 16ಜೂನ್ 17ಜೂನ್ 18ಜೂನ್ 19ಜೂನ್ 20ಜೂನ್ 21ಜೂನ್ 22ಜೂನ್ 23ಜೂನ್ 24ಜೂನ್ 25ಜೂನ್ 26ಜೂನ್ 27ಜೂನ್ 28ಜೂನ್ 29ಜೂನ್ 30
ಜುಲೈಜುಲೈ 1ಜುಲೈ 2ಜುಲೈ 3ಜುಲೈ 4ಜುಲೈ 5ಜುಲೈ 6ಜುಲೈ 7ಜುಲೈ 8ಜುಲೈ 9ಜುಲೈ 10ಜುಲೈ 11ಜುಲೈ 12ಜುಲೈ 13ಜುಲೈ 14ಜುಲೈ 15ಜುಲೈ 16ಜುಲೈ 17ಜುಲೈ 18ಜುಲೈ 19ಜುಲೈ 20ಜುಲೈ 21ಜುಲೈ 22ಜುಲೈ 23ಜುಲೈ 24ಜುಲೈ 25ಜುಲೈ 26ಜುಲೈ 27ಜುಲೈ 28ಜುಲೈ 29ಜುಲೈ 30ಜುಲೈ 31

ಆಗಸ್ಟ್ಆಗಸ್ಟ್ 1ಆಗಸ್ಟ್ 2ಆಗಸ್ಟ್ 3ಆಗಸ್ಟ್ 4ಆಗಸ್ಟ್ 5ಆಗಸ್ಟ್ 6ಆಗಸ್ಟ್ 7ಆಗಸ್ಟ್ 8ಆಗಸ್ಟ್ 9

 • ' ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿ ' - ದಿನಾಚರಣೆಆಗಸ್ಟ್ 10ಆಗಸ್ಟ್ 11ಆಗಸ್ಟ್ 12ಆಗಸ್ಟ್ 13ಆಗಸ್ಟ್ 14
ಆಗಸ್ಟ್ 15

 • ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ


ಆಗಸ್ಟ್ 16ಆಗಸ್ಟ್ 17ಆಗಸ್ಟ್ 18ಆಗಸ್ಟ್ 19ಆಗಸ್ಟ್ 20ಆಗಸ್ಟ್ 21ಆಗಸ್ಟ್ 22ಆಗಸ್ಟ್ 23ಆಗಸ್ಟ್ 24ಆಗಸ್ಟ್ 25ಆಗಸ್ಟ್ 26ಆಗಸ್ಟ್ 27ಆಗಸ್ಟ್ 28ಆಗಸ್ಟ್ 29

 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ದಿನ ( ಧ್ಯಾನಚಂದ್ ಜಯಂತಿ )


ಆಗಸ್ಟ್ 30ಆಗಸ್ಟ್ 31

ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 1ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 2ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 3ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 4ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 5


 • ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ( ಡಾ|| ಎಸ್. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಜಯಂತಿ ).
 •  ಸಂಸ್ಕೃತ ದಿನ

ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 6ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 7ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 8ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 9ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 10ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 11ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 12ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 13ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 14ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 15ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 16ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 17ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 18ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 19ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 20ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 21ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 23ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 24ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 25ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 26ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 27ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 28ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 29ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 30
ಅಕ್ಟೋಬರ್ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2
 • ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5ಅಕ್ಟೋಬರ್ 6ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8

 • ವಾಯುಸೇನಾ ದಿನಾಚರಣೆ

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10

 • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂಚೆ ದಿನ

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11ಅಕ್ಟೋಬರ್ 12ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24ಅಕ್ಟೋಬರ್ 25ಅಕ್ಟೋಬರ್ 26ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31
ನವೆಂಬರ್ನವೆಂಬರ್ 1ನವೆಂಬರ್ 2ನವೆಂಬರ್ 3ನವೆಂಬರ್ 4ನವೆಂಬರ್ 5ನವೆಂಬರ್ 6ನವೆಂಬರ್ 7ನವೆಂಬರ್ 8ನವೆಂಬರ್ 9ನವೆಂಬರ್ 10ನವೆಂಬರ್ 11ನವೆಂಬರ್ 12ನವೆಂಬರ್ 13ನವೆಂಬರ್ 14

 • ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ ( ನೆಹರೂ ಜಯಂತಿ )

ನವೆಂಬರ್ 15ನವೆಂಬರ್ 16ನವೆಂಬರ್ 17ನವೆಂಬರ್ 18ನವೆಂಬರ್ 19ನವೆಂಬರ್ 20ನವೆಂಬರ್ 21ನವೆಂಬರ್ 22ನವೆಂಬರ್ 23ನವೆಂಬರ್ 24ನವೆಂಬರ್ 25ನವೆಂಬರ್ 26ನವೆಂಬರ್ 27ನವೆಂಬರ್ 28ನವೆಂಬರ್ 29ನವೆಂಬರ್ 30
ಡಿಸೆಂಬರ್ಡಿಸೆಂಬರ್ 1


 • ಏಡ್ಸ್ ದಿನ


ಡಿಸೆಂಬರ್ 2ಡಿಸೆಂಬರ್ 3ಡಿಸೆಂಬರ್ 4


 • ನೌಕಾ ಸೇನಾ ದಿನ


ಡಿಸೆಂಬರ್ 5


ಡಿಸೆಂಬರ್ 6


ಡಿಸೆಂಬರ್ 7ಡಿಸೆಂಬರ್ 8ಡಿಸೆಂಬರ್ 9


ಡಿಸೆಂಬರ್ 10


 • ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ದಿನ


ಡಿಸೆಂಬರ್ 11ಡಿಸೆಂಬರ್ 12ಡಿಸೆಂಬರ್ 13ಡಿಸೆಂಬರ್ 14ಡಿಸೆಂಬರ್ 15ಡಿಸೆಂಬರ್ 16ಡಿಸೆಂಬರ್ 17ಡಿಸೆಂಬರ್ 18

 • ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಹಕ್ಕುಗಳ ದಿನಾಚರಣೆ


ಡಿಸೆಂಬರ್ 19ಡಿಸೆಂಬರ್ 20


ಡಿಸೆಂಬರ್ 21ಡಿಸೆಂಬರ್ 22
ಡಿಸೆಂಬರ್ 23

 • ರೈತರ ದಿನ ( ಕಿಸಾನ್ ದಿವಸ್ )ಡಿಸೆಂಬರ್ 24ಡಿಸೆಂಬರ್ 25ಡಿಸೆಂಬರ್ 26ಡಿಸೆಂಬರ್ 27
ಡಿಸೆಂಬರ್ 28ಡಿಸೆಂಬರ್ 29ಡಿಸೆಂಬರ್ 30ಡಿಸೆಂಬರ್ 31

: ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿ

.

No comments:

ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿ ತಂಡದ ಇತರೆ ಉಪಯುಕ್ತ Blog ಗಳು

ಸಂದರ್ಶಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ