ತಾಜಾ - b'ಬಿಸಿ' ಸುದ್ದಿ

« »

: " ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸತು " ಉಚಿತ NewsLetterಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ MAIL ID ನೀಡಿ :

ಈ ತಾಣದಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಆಂಗ್ಲ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೆ ಆ ಶಬ್ದದ ಮೇಲೆ Double Click ಮಾಡಿ

e-ಪತ್ರಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತದ್ದು. ಲೇಖನ ಬರೆದು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ..

ನಿಮ್ಮ (ಕೃತಿಚೌರ್ಯವಲ್ಲದ)ಲೇಖನಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿ : spardharthi@gmail.com

ಗುಟುಕು ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ...

Nov 21, 2009

ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ

 • A nation' s strength ultimately consists in what it can do on its own, and not in what it can borrow from others.

 • All my games were political games; I was, like Joan of Arc, perpetually being burned at the stake.

 • Anger is never without an argument, but seldom with a good one.

 • Even if I died in the service of the nation, I would be proud of it. Every drop of my blood... will contribute to the growth of this nation and to make it strong and dynamic.

 • Forgiveness is a virtue of the brave.

 • Have a bias toward action - let's see something happen now. You can break that big plan into small steps and take the first step right away.

 • If I die a violent death, as some fear and a few are plotting, I know that the violence will be in the thought and the action of the assassins, not in my dying.

 • Martyrdom does not end something, it only a beginning.

 • My father was a statesman, I am a political woman. My father was a saint. I am not.

 • My grandfather once told me that there were two kinds of people: those who do the work and those who take the credit. He told me to try to be in the first group; there was much less competition.

 • One must beware of ministers who can do nothing without money, and those who want to do everything with money.

 • People tend to forget their duties but remember their rights.

 • The power to question is the basis of all human progress.

 • There are two kinds of people, those who do the work and those who take the credit. Try to be in the first group; there is less competition there.

 • There exists no politician in India daring enough to attempt to explain to the masses that cows can be eaten.

 • There is not love where there is no will.

 • You cannot shake hands with a clenched fist.

 • You must learn to be still in the midst of activity and to be vibrantly alive in repose.

No comments:

ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿ ತಂಡದ ಇತರೆ ಉಪಯುಕ್ತ Blog ಗಳು

ಸಂದರ್ಶಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ