ತಾಜಾ - b'ಬಿಸಿ' ಸುದ್ದಿ

« »

: " ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸತು " ಉಚಿತ NewsLetterಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ MAIL ID ನೀಡಿ :

ಈ ತಾಣದಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಆಂಗ್ಲ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೆ ಆ ಶಬ್ದದ ಮೇಲೆ Double Click ಮಾಡಿ

e-ಪತ್ರಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತದ್ದು. ಲೇಖನ ಬರೆದು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ..

ನಿಮ್ಮ (ಕೃತಿಚೌರ್ಯವಲ್ಲದ)ಲೇಖನಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿ : spardharthi@gmail.com

ಗುಟುಕು ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ...

Sep 15, 2010

Newspaper ಪದಕೋಶ :: 05 :: ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 14, 2010

Groove = A long narrow furrow or channel ;  The spiral track cut into a phonograph record for the stylus to follow ; Slang. A very pleasurable experience. ; Slang. A settled routine: got into the groove of a nine-to-five job. ; Slang. A situation or an activity that one enjoys or to which one is especially well suited: found his groove playing bass in a trio.

{ ... he has got the groove ... }

Conquistador =  A conqueror, especially one of the 16th-century Spanish soldiers who defeated the Indian civilizations of Mexico, Central America, or Peru.

{ ... On Rafa's US Open Triumph ... }

Thrust = To push or drive quickly and forcibly.; To issue or extend: poplars thrusting their branches upward; thrust out his finger. ; To force into a specified condition or situation: She thrust herself through the crowd. He was thrust into a position of awesome responsibility. ; To include or interpolate improperly. ; To force on an unwilling or improper recipient: "Some have greatness thrust upon them"Archaic. To stab; pierce. (Shakespeare). ;

{ ... the thrust was in keeping with the CCS observations ... }

Defer = To put off; postpone.; To postpone the induction of (one eligible for the military draft).

{ ... jat sangharsha samiti deferred its ongoing agitation ... }

Relentless = Unyielding in severity or strictness; unrelenting: relentless persecution. ;  Steady and persistent; unremitting: the relentless beat of the drums.

{ ... relentless nadal completes career grandslam ... }

OverWhelm = To surge over and submerge; engulf: waves overwhelming the rocky shoreline. ; To defeat completely and decisively: Our team overwhelmed the visitors by 40 points. ; To affect deeply in mind or emotion: Despair overwhelmed me. ; To present with an excessive amount: They overwhelmed us with expensive gifts. ; To turn over; upset: The small craft was overwhelmed by the enormous waves.

{ ... spanish left hander overwhelmed djokovic with uncanny shotmaking to win $ 1.7 million... } 

Uncanny = Peculiarly unsettling, as if of supernatural origin or nature; eerie ; So keen and perceptive as to seem preternatural.

{ ... spanish left hander overwhelmed djokovic with uncanny shotmaking to win $ 1.7 million... } 

Complacent = Contented to a fault; self-satisfied and unconcerned: He had become complacent after years of success. ;  Eager to please; complaisant.

{ ... dhoni said : we wont be complacent despite the brilliant start ... }

Amicable = Characterized by or exhibiting friendliness or goodwill; friendly

{ ... on babri issue : court explores possibility of amicable solution ... }

Restrain = To hold back or keep in check; control: couldn't restrain the tears. ; To hold (a person) back; prevent: restrained them from going. ; To deprive of freedom or liberty. ;  To limit or restrict.

{ ... on kashmir issue to india : pakistan calls for restraint ... }

point-blank ( range )  =  Aimed straight at the mark or target without allowing for the drop in a projectile's course. ; Straightforward; blunt: a point-blank accusation. ; So close to a target that a weapon may be aimed directly at it: point-blank range. ; Close enough so that missing the target is unlikely or impossible: a point-blank shot.

{ ... haren pandya was shot dead at point-blank range ... }: ಪದಾರ್ಥಿ


.

No comments:

ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿ ತಂಡದ ಇತರೆ ಉಪಯುಕ್ತ Blog ಗಳು

ಸಂದರ್ಶಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ