ತಾಜಾ - b'ಬಿಸಿ' ಸುದ್ದಿ

« »

: " ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸತು " ಉಚಿತ NewsLetterಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ MAIL ID ನೀಡಿ :

ಈ ತಾಣದಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಆಂಗ್ಲ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೆ ಆ ಶಬ್ದದ ಮೇಲೆ Double Click ಮಾಡಿ

e-ಪತ್ರಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತದ್ದು. ಲೇಖನ ಬರೆದು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ..

ನಿಮ್ಮ (ಕೃತಿಚೌರ್ಯವಲ್ಲದ)ಲೇಖನಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿ : spardharthi@gmail.com

ಗುಟುಕು ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ...

Sep 8, 2010

Newspaper ಪದಕೋಶ :: 04 :: ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 8, 2010


.


Spurn = 1. To reject disdainfully or contemptuously; scorn.; 2. To kick at or tread on disdainfully.
{ ... naxals agree to free hostages, but spurn nitish's talks offer ... }

Unhindered =  Not slowed or blocked or interfered with.
{ ... unhindered mining leaves 'no go' forest area barren ... }

Riddle =  1. To pierce with numerous holes; perforate: riddle a target with bullets. ; 2. To spread throughout: "Election campaigns have always been riddled with demagogy and worse" (New Republic).; 3. To put (gravel, for example) through a coarse sieve.
{ ... growing complexity of afghan riddle ... }

Wither =  1. To dry up or shrivel from or as if from loss of moisture.; 2. To lose freshness; droop.
{ ... the hopes are withering away ... }

: ಪದಾರ್ಥಿ
.


No comments:

ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿ ತಂಡದ ಇತರೆ ಉಪಯುಕ್ತ Blog ಗಳು

ಸಂದರ್ಶಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ