ತಾಜಾ - b'ಬಿಸಿ' ಸುದ್ದಿ

« »

: " ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸತು " ಉಚಿತ NewsLetterಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ MAIL ID ನೀಡಿ :

ಈ ತಾಣದಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಆಂಗ್ಲ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೆ ಆ ಶಬ್ದದ ಮೇಲೆ Double Click ಮಾಡಿ

e-ಪತ್ರಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತದ್ದು. ಲೇಖನ ಬರೆದು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ..

ನಿಮ್ಮ (ಕೃತಿಚೌರ್ಯವಲ್ಲದ)ಲೇಖನಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿ : spardharthi@gmail.com

ಗುಟುಕು ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ...

Sep 7, 2010

Newspaper ಪದಕೋಶ :: 03 :: ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 7, 2010

.Banana Republic = a small country that is politically unstable and has a one-crop economy controlled by foreign capital
{ ... the mechanics of cloning iraq into a 21st century banana republic are in place ... }

Stance = 1. the way a person or animal stands ; 2. the attitude adopted in confronting or dealing with a particular situation
{ ... such a hawkish stance on borders ... }

cut loose = to act or speak without self-control
{ ... US is raring to cut-loose and get out of hindukush ... }

cliche = 1. a stereotype printing plate; 2. an expression or idea that has become trite
{ ... the situation may sound cliched but that is the only possible way ... }

cliched = full of cliches

trite = worn out by constant use ; no longer haveing freshness, originality or novelty

Sceptical = 1.not easily persuaded or convinced; 2.doubting; 3. questioning
{ ... US principally drew up the road map and largely got a sceptical international community to endorse it ... }

Interlocutor = a person taking part in converstion or dialogue
{ ... Mr. Karzai had a key interlocutor ... }


Bizarre =  1.very odd in manner or appearance; 2.marked by extreme contrasts and incongruities of color, design or style
{ ... the bizarre operation(military) was undertaken despite the ... }

Interregnum = an interwal between two successive reigns, when the country has no sovereign; 2. any break in series or continuity
{ ... in the interregnum between the london conferrence and loya jirga ... }

Loya Jirga = A loya jirga (Pashto: لويه جرګه) is a "grand assembly," a phrase in the Pashto language meaning "grand council." A loya jirga is a mass meeting usually prepared for major events such as choosing a new king, adopting a constitution, or discussing important national political or emergency matters as well as disputes in the Pashtun areas of Afghanistan and Pakistan ( from wiki )
: ಪದಾರ್ಥಿ
.


No comments:

ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿ ತಂಡದ ಇತರೆ ಉಪಯುಕ್ತ Blog ಗಳು

ಸಂದರ್ಶಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ