ತಾಜಾ - b'ಬಿಸಿ' ಸುದ್ದಿ

« »

: " ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸತು " ಉಚಿತ NewsLetterಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ MAIL ID ನೀಡಿ :

ಈ ತಾಣದಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಆಂಗ್ಲ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೆ ಆ ಶಬ್ದದ ಮೇಲೆ Double Click ಮಾಡಿ

e-ಪತ್ರಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತದ್ದು. ಲೇಖನ ಬರೆದು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ..

ನಿಮ್ಮ (ಕೃತಿಚೌರ್ಯವಲ್ಲದ)ಲೇಖನಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿ : spardharthi@gmail.com

ಗುಟುಕು ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ...

Jan 7, 2010

ಸಮಯ ವಲಯಗಳು ( Time Zones )Offsets Eastward from GMT (+)
Offsets Westward from GMT (-)
 
AST = Atlantic Standard Time -4:00
AT = Azores Time -2:00
AHD = Alaska-Hawaii Daylight :::
AHS = Alaska-Hawaii Standard -10:00
BLT = Baghdad Local Time +3:00
BST = British Summer Time :::
CAT = Central Alaska Time -10:00
CCT = China Coast Time +8:00
CDT = Central Daylight Time :::
CET = Central European Time +1:00
CLT = Cairo Local Time +2:00
CST = Central Standard Time -6:00
EAD = East Australian Daylight :::
EAS = East Australian Standard +10:00
EDT = Eastern Daylight Time :::
EET = Eastern European Time +1:00
EMT = Eastern Mediterranean +2:00
EST = Eastern Standard Time -5:00
GMT = Greenwich Mean Time +0:00
HST = Hawaii Standard Time -10:00
IDLE = International Date Line East +12:00
IDLW = International Date Line West -12:00
IST = Indian Standard Time +5.30
JST = Japanese Standard Time +9:00
MDT = Mountain Daylight Time :::
MET = Middle European Time +1:00
MST = Mountain Standard Time -7:00
MTS = Moscow Time Standard +3:00
MTD = Moscow Time Daylight :::
NT = Nome Time -11:00
NZT = New Zealand Time +12:00
PDT = Pacific Daylight Time :::
PST = Pacific Standard Time -8:00
PST = Pakistan Standard Time +5:00
WAS = West Australian Standard +7:00
WAT = West Africa Time -1:00
WED = Western Europe Daylight :::
WES = Western Europe Standard +0:00
YDT = Yukon Daylight Time :::
YST = Yukon Standard Time -9:00

No comments:

ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿ ತಂಡದ ಇತರೆ ಉಪಯುಕ್ತ Blog ಗಳು

ಸಂದರ್ಶಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ